Retningslinjer for klubbarbeidet
Her står det litt om retningslinjene for arbeidet i klubben. Har du spørsmål innen organisasjonsarbeidet NKK, har vi b.l.a. oppslagsverk om dette og noe står i lovnormalen.

-             Styringsverktøy for klubben:

Lovene (mål og oppgaver)

Holdes innenfor formålet i lovnormalen, men klubben har bestemmelser innenfor dette (skal ikke sendes inn til NKK)

-           Deligat = årsmøte i region (stemmerett)

1-3 deligater ut fra antall medlemmer valgt i regionens medlemsklubb. Regionen velger og fordeler deligater, max 3

-           Styret :

Har felles oppgaver, plikter og ansvar (er kollegaer)

Er et lederteam m spennende og lærerrike utfordringer

Styret  i klubben er gitt fullmakt til å lede arbeidet i klubben mellom årsmøtene og bør få sin ledelse, for er ikke årsmøtet tilfreds med styrets politikk eller arbeid, bør dette komme til uttrykk gjennom tillit og valg (hvis ikke lovene sier noe annet)

-           Plikt : 

Lede klubben i samsvar med lover og vedtak gjort av årsmøte

-           Styremedlemmer, 5 stk + vara

Viktig i representanter/sammensetning – avgjør den drift en klubb makter å få til.

Aktsomhet regler: etiske regler og normer

Medlemmet (styret) må:

-fungere sammen

- ha variert erfaringsbakgrunn

- ha kunnskapsbredde

- ha tid og interesse for vervet

- aldersammensetning

- kjønnsmessig fordeling

- representasjon fra flere miljøer (raser, aktivitet)

 

-           Klubben trenger ikke styremøte/årsmøte for å få inn ny vara hvis en evt trekker seg

 

-           Leder :

 

Første tillitsmann

Samlede midtpunkt

Frontfigur

Klart ansvar

Admistrere virksomheten

Innkalling til styremøter og ansvar for det

Leder styremøter

Leder sammenkomster

Deligerer myndighet

 

-           Nestleder :

Kan bli nødt til å overta ledervervet på kort varsel

Leder i leders fravær

 

-           Sekretær:

Velges av styret, og behøver ikke være medlem av styret. Men blir den valgt via årsmøtet, (medlemsvalg) blir du i styret

Rapporterer

Tilrettelegge møter

 

-           Kasserer :

Holder klubbens økonomi i orden

Oversikt over klubbens økonomi

Svare på økonomiske spørsmål

Føre regnskap

 

-           Styremedlemmer :

Delta i styret

Utøve delegerte oppgaver

Vise kreativitet

 

-           Varamenn:

Delta på møter, men ikke stemmerett

Holdes asjour

Talerett på møter

Trer inn for annen ved bortfall

Innkalles når styremedlemmets forfall

 

-           Råd og utvalg :

1.       Styret oppnevner disse

Styret gir mandat (hvis ikke lovfestet)

Styret får rapport fra disse

Styret kan korigere rådbeslutninger

2.       kan velges av årsmøte

årsmøte får rapport fra disse

er årsmøte organ

styret har ikke noen myndighet over disse, det er årsmøtet i helhet

-           Årsmøte velger valgkomite og kasserer/kontrollører

 

-           Protokoll :

 

Føres på alle møter

Fremgår hva som er behandlet

Hav som ble vedtatt

Kort og konsist

Ikke for tynn

Korrekt, saklig og oversiktlig

Klart formuleert vedtak som gir klare hendvisninger til hvem som skal gjøre hva, og når, og hvordan det finansieres

Blir skrevet et utkast til protokoll som sendes styret og som godkjennes med eller uten merknader på neste møte

Protokolltips: marg på venstre side, angi saknr, type møte, dato og sted. Hvem som var der, hvem uteble og hvem meldte ikke frafall. Fullt navn, ikke bare fornavn.

 

-           Plan og styring :

Formålet er å nå målene, og gi medlemmene mulighet til engasjement, og innflytelsen øker

-plan:

Analysere situasjonen i klubben nå

Målsetting

Drift

Skriv kort

Vær konkret

Ikke bland mål og tiltak

Ikke for omfattende

Prioriterings rekke

Tidsplan

Langtidsplan: strategisk planlegging, prinsipielle deler

Årsplan: gjelder ett år av gangen, planer for året ut fra strategi

Økonomi-styring forutsetter: plan og mål, planer konkretisert i budsjett, løpende regnskapsoversikt, utvikling kontrolleres

 

-           Budsjett :

Prislapp på planene i klubben

 

-           Møteledelse :

Årsmøte

Ordstyrer: årsmøtet velger ordstyrer

Oppgave er å avvikle møtet

Korrekt

Trygg på riktigheten

Godt kjennskap til sakene

Være saklig

-           Sakliste godkjennes

Innkalling godkjennes

Referat foreslåtte saker

-Sakene  tas opp:

Forslag til vedtak

Ordet fritt

Debatt

Endelig vedtak/ strek settes/evt avstemming

-           Avstemming: Flertall

Forslag: ved flere vedtak i en sak- se om noen er sammenslående

Angi saken i overskrift

Beskriv saken

Presmissene

Vedtak

Skal være objektiv, korrekt, ingen synspunkter eller sympati

 

-           Arkivering :

Styreprotokoller- kastes aldri

Brev, rundskriv, rapporter- vurderes etter utgått

Regnskap- lagres i 10 år

 

-           Årsberetning/årsmøte :

En gang i året

Melding om klubbens virksomhet

Utarbeidet av formann og sekretær

Behandles på styremøte

Legges frem til godkjenning på årsmøtet

-inneholde:

Styremedlemmer og sammensetninger

Antall styremøter, medlemsmøter og arrangement

Tema for møtene, foredragsholder

Antall fremmøtte og evt uttalelser fra møter

Medlemstallet

Økonomi

Klubbarbeid og saker

Kontakt, tiltak og lignende

Konklusjon/oppsumering fra styret

Kan sende årsmøteinnkalling på e-post, men må godkjennes av årsmøtet først

 

-           Kassabok :

Føres fortløpende av kasserer

Gjengir inn og utbetalinger

Billag i nr på orginale kvitteringer så langt som mulig

Alltid to medlemmer på telleoppgjør, og lignende

 

-           Årsregnskap :

Statusrapport over klubbens økonomi, eiendeler og gjeld

Behandles og godkjennes av styret

Revidert av revisor (trenger ikke en reg.revisor)

Inneholde også tap og vinningposter

 

-           Revisor :

Årsmøte tilsetter/velger revisor

Personen trenger ikke være registrert som revisor, men ha noe kunnskap

Kontrollerer regnskapet, billag osv

Skal ha styreprotokoller fortløpende

Revisor lager beretning:

Uttrykker revisjon av årsoppgjøret

Sikkerhet i revisjon

Uavhengig vurdert

Vurderer formueforvaltning

Intern kontroll

Bekrefter at lover og forskrifter er fulgt

 

-           Avstemming :

Forslag forkastes

Utsettelse av forslag

De mest ytterliggående forslag

Bevildningssaker

Skriftlig avstemming: papirform

Åpen avstemming: håndsopprekning eller akklamasjon

Ikke benkeforslag

 

-           Interimstyre :

Midlertidig styre

Ikke store avgjørelser eller vedtak

 

-           Ekstraordinært årsmøte :

Behandles kun saken det gjelder

Fremgå i innkallelsen om hvem som krever årsmøtet, medlemmer eller leder

 

-           Valgkomite :

Sammensatt fra forskjellig miljø, 3+vara

Velger sin egen leder

Sikre at det foreligger forslag

Kandidater har sakt ja til vervet

Kjemi (samarbeid og lignende)

Kontakter alle som er på valg, begynne med leder, om det evt stilles til gjenvalg.

Interesse hensyn

Klar funksjon

Sette opp om det er ett forslag til kandidat, flere, delt innstilling på en kandidat og lignende

Fremme komiteens forslag til kandidater i vervene

Viktig å holde fristentil kandidat-forslag

Protokollføre stemmetall ved årsmøtet.

 

 

HHK`s gruppeledere
HHK opprettet gruppeledere for at medlemmene skal ha en kontaktperson innen for sin gruppe.
Hver gruppe som Lydighet, AG, Bruks, og Sosialisering/utstilling, bør ha en person som er inkluderende og har kjennskap innen for gruppa, både av deltagere, utstyr, gruppeaktiviteten. Samt delegere oppgaver, og kan føre evt saker videre til styret.
Dette er ikke ett styreverv, så bytte av gruppeleder er mulig av medlemmene. Alle endringer må meldes fra om til styret.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.02 | 07:50

Hei Kristin. Kursene blir holdt på Torpomoen.
Mvh
Rune

...
02.02 | 16:38

Hei. Vi får valp om et par dager (lundehund) og kunne tenke oss et valpekurs. Vi bor i Hemsedal. Hvor foregår valpekursene deres?
Vennlig hilsen
Kristin Devor

...
02.01 | 17:38

Velg Hallingdal hundeklubb på «min side» på nkk.no. Du får da krav om medlemsavgift kun til oss, så lenge du betaler grunnkontigent nkk allerede.

...
02.01 | 14:15

Hei. Er medlem av øvre numedal h.k. shetland sheepdog klubb og da også nkk. Vil gjerne bli medlem hos dere . Hvordan, siden jeg er i nkk.? Hilsen torild imingen

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE