lovnormal NKK for medlemsklubber

Lovnormal for medlemsklubber

felles for forbund og klubber med raseansvar, med og uten avdelinger (heretter kalt raseklubb), samt geografisk lokaliserte hundeklubber (heretter kalt lokale hundeklubb).

Merk eventuelle føringer i den enkelte paragraf for hva som er aktuelt for den enkelte type klubb

.

Lover for …Hallingdal Hundeklubb

Vedtatt av årsmøtet den …12.11.1976…

Sist endret av årsmøtet den...15.2.2015...


KAPITTEL 1

- NAVN OG FORMÅL

§ 1 Navn

Klubbens navn
er……Hallingdal   Hundeklubb…

Her forkortet til ……HHK……

§ 2 Tilknytning

………HHK… er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK).

§ 3 Formål

Klubbens formål er å

a) fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
b) fremme mulighetene for aktivitet med hund

KAPITTEL 2

- MEDLEMSKAP

§ 4 Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

§ 5 Medlemskontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer en ett år.

§ 6 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.
Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben.

§ 7 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) utmeldelse
b) strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre
e) vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite
f) vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber klubber

§ 8 Disiplinære reaksjoner (f

elles regler for alle klubber)

Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette.

Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid.
Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre.
Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel.
Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende.

§ 9 Æresmedlem

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æres-medlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt-sak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

KAPITTEL 3

- ORGANISASJON

§10 Klubbens organer

a) Årsmøtet

b) Ekstraordinær årsmøte

c) Styre

d) Valgkomite

For aktuelle klubber:

e) Avdelingene

§ 11 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgang av…februar……. (dato) og innkalles av styret med:

For lokale geografisk klubber

- med minst 3 ukers varsel.

Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer:

For lokale geografisk klubber

- med minst 6 ukers varsel.

Felles: Tidsfristene kan av årsmøtet vedtas lengre, men ikke kortere

Med innkallelsen skal følge:

Dagsorden
• Undertegnet Årsberetning
• Undertegnet regnskap med revisors beretning
• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet

for lokale geografisk klubber -

senest 4 uker før møtedato

Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år.
Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen.
2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.
Styret konstituerer seg selv. (hvis aktuelt).
Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

Møte- og stemmerett i årsmøtet har:

a) alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes

§ 12 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene for-langer det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.
For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

§ 13 Årsmøtet behandler

Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps.

• Årsberetning.
• Regnskap med revisors beretning.
• Budsjett for neste år.
• Planer for drift og aktivitet neste år.

Valg av:

• Leder.

• …3… styremedlemmer.

• …1…… vararepresentanter.

Alternativt velges direkte i funksjon nestleder, sekretær, kasserer osv. Gjøres dette, endres lovtekst tilsvarende med opplisting.)

For lokale klubber;

Valg av representanter til NKK-regionen.

For raseklubber/-forbund og lokale klubber:

Valg av revisor med vararevisor.
• Eventuelt honorarer til revisor.
•Valg av Valgkomite med vararepresentanter.
•Andre saker som står oppført på dagsorden.

§ 14 Tillitsverv

Personer som er dømt for dyremishandling etter "Lov om dyrevern" (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

§ 15 Styret

Styret består av leder, …4…… styremedlemmer og 1…… vararepresentanter som alle velges av årsmøtet.

Styret har ansvar for å:
a) Lede klubben mellom årsmøtene.

b) Avholde årsmøte.
c) Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.
d) Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
e) Oppnevne avlsråd (gjelder kun raseklubb/forbund), komiteer. eventuelt redaktør, og representanter for klubben.
f) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regions.
g) Velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styrets midte.
h) Oppnevne komiteer og representanter for klubben. i) Utarbeide retningslinjer for avlsråd, avdelinger, komiteer og eventuelt redaktør.
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede.
Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene.

§ 16 Valgkomite

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomiteen velger leder innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.

KAPITTEL 4

- REVISOR

§ 18 Revisor

Årsmøtet velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

KAPITTEL 5

- DIVERSE BESTEMMELSER

§ 19 Lovendring

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige.

§ 20 Stemmetall

Det kreves kvalifisert flertall for valg av:
Æresmedlem, lovendring og oppløsning.
Der intet er annet er nevnt kreves det absolutt flertall.

§ 21 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de under paragraf 2 nevnte formål.

Definisjoner

Absolutt flertall

Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

Kvalifisert flertall

Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.
tillegg 11.02.09

Vedlegg til brev av 11.02.09 om Medlemsklubbenes lover.

Medlemsklubbers lover må ha inntatt følgende forhold:

Vedtaksdato

(særlig og for siste endring)
Årsak: Synliggjør for alle datoer for siste endring og med det ingen usikkerhet hvilken
”utgave” som er siste og med det gyldige.

Formålsparagraf: (fra avtale om medlemskap pkt 3.3)

-

Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
- Fremme muligheter for aktivitet med hund
- For raselubber/forbund i tilegg
-
  Fremme utviklingen av den/de rase(r) klubben forvalter

Medlemskap
For gyldighet:

Medlem har ingen rettigheter i klubben før medlemskontingenten er betalt

Opphør:

Tilsvarende bestemmelser som NKKs lover § 6 (også pålagt via ”Avtale om medlemskap pkt 4.1” hva forhold vedrørende NKKs Disiplinærkomite og Appellutvalget angår)

NKKs § 6 l

Medlemskap i en av NKKs medlemsklubber opphører ved:
a utmeldelse
b stryking pga manglende betaling av grunnkontingent til NKK og/eller den enkelte klubbs egen kontingent
c vedtak om strykning av medlemskap i tilknyttet klubb besluttet av NKKs

Disiplinærkomite

d vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber

Disiplinære reaksjoner:

-

Medlemsklubb kan vedta disiplinærreaksjon mot medlem begrenset til kun å gjelde (dvs frata) medlemskap i egen klubb/forbund (Medlemsavtalens pkt 4.2). Krav for gyldig vedtak ved fratakelse av medlemskap er tilsvarende minst ¾ av fulltallig styre.

-

Ankemulighet og frister må inntas.

Hjemmel og bakgrunn for anke er gitt i NKKs lover § 23 – Appellutvalget. Lovnormalens § 8 angir vedtaksfatters informasjonsplikt og formalia ved anke. Paragrafen anbefales inntatt i sin helhet uten endringer da den dekker alle nødvendige/obligatoriske forhold.

Den lyder:

Person som er ekskludert uten tidsbegrensning av NKKs Disiplinærkomite kan ikke opptas som medlem i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette
(kommentar: Dette er også angitt i avtale om medlemskap § 4,1)

Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller
stryke et medlemskap for begrenset eller ubegrenset tid.
Stryking av medlemskap krever ¾ flertall av fulltallig styre
Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel
Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig

- Person som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs Disiplinærkomite kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette (om lovnormalens § 8 inntas i sin helhet er dette dekket ved det)

Årsmøte/Generalforsamling

Ved innkalling skal følge:

Dagsorden

Undertegnet årsberetning

Undertegnet regnskap med revisors beretning

Forslag til kandidater til valgene

Forslag eller saker medlemmer eller styret ønsker fremmet

Det må fremgå at kun saker/forslag oppgitt i innkallingen kan behandles, 

benkeforslag er ikke tillatt

Det må være angitt at forslag til valg skal sendes til valgkomiteen, og forslag på saker til styret. Begge deler med angitt frist (se senere anbefaling om tidsfrister)

Styret

Styrets oppgaver og mandater må angis i egen/egne) paragraf(er)Antall i styret og valgperiode må fremgå entydig og klart, hvordan styret velges (særlig da om leder/nestleder eventuelt andre funksjoner velges separat) og krav til beslutningsdyktighet

Tillitsverv.

Personer dømt etter ”Lov om dyrevern” (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubber (jfr NKKs lover § 7 siste ledd)

Lovendringer

Det må fremgå om lovendring kun kan vedtas på ordinært årsmøte /generalforsamling. (om dette ønskes men ikke er slikt begrensende angitt kan lovendringer også vedtas på ekstraordinært årsmøte/Generalforsamling). Krav for gyldig vedtak, dvs med minst 2/3 flertall, må og anngis. Lovene og endringer av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige (jfr NKKs lover § 7)

Æresmedlem

Om en klubb ønsker å kunne utnevne æresmedlemmer må dette fremgå av lovene, at forslag skal fremmes av styret (eventuelt om egen komite for slikt er etablert via hjemmel i lovene), at det kreves 2/3 kvalifisert flertall i avstemming og at det voteres uten debatt

Oppløsning av klubben

Det må fremgå av lovene krav til oppløsning. Lovnormalens § 21, første avsnitt, anbefales brukt i sin helhet. Denne lyder:

For å oppløse klubben kreves minst ¾ flertall på ordinært årsmøte: Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall
I tillegg til dette må det angis hvordan klubbens midler skal anvendes. Lovnormalens § 21 andre avsnitt kan brukes og lyder:
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler NKK for av denne og anvendes til fremme av de under § 2 (formålsparagrafen) nevnte formål.

Anbefalt inntatt:

Organisasjon

minimums tidsfrister for årsmøte/Generalforsamling for å sikre at alle medlemmer er kjent med møtet, kan forholde seg til forslagsfrister og mulighet til å møte, er (ekstraordinært årsmøte/generalforsamling angitt i parentes)

Lokale/geografiske klubber:

6 (2) uker for å gjøre møtedato kjent

4 (2) uker for forslagsfrist

3 (2) uker for innkalling

Raseklubber/forbund

8 (2) uker møtedato kjent

5 (2) uker forslagsfrist

4 (2) uker innkalling

Årsak til samme frist for alt ved ekstraordinært årsmøte osv er at ved krav om sådant er saksliste osv alt avsluttet som grunnlaget for å kreve.

Fullmakter/forhåndsstemmer

Om en klubb ønsker å gi medlem mulighet til å la seg representere ved fullmakt må dette fremgå av lovene.
Det må i tilegg angis et (lavt) maksimalt tak på antall fullmakter noen fremmøtt på årsmøte/Generalforsamling kan inneha.
Anbefaling her er ikke mer en 2 for å unngå at et fåtall medlemmer kan representere et flertall på møtet
Bruk av forhåndstemmer må også være hjemlet i lovene og det må angis hvordan slike skal sendes inn. Forhåndsstemmer kan og kun brukes ved valg,

ikke på saker da dette ville medført at et fremmet forslag måtte stemmes over slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.02 | 07:50

Hei Kristin. Kursene blir holdt på Torpomoen.
Mvh
Rune

...
02.02 | 16:38

Hei. Vi får valp om et par dager (lundehund) og kunne tenke oss et valpekurs. Vi bor i Hemsedal. Hvor foregår valpekursene deres?
Vennlig hilsen
Kristin Devor

...
02.01 | 17:38

Velg Hallingdal hundeklubb på «min side» på nkk.no. Du får da krav om medlemsavgift kun til oss, så lenge du betaler grunnkontigent nkk allerede.

...
02.01 | 14:15

Hei. Er medlem av øvre numedal h.k. shetland sheepdog klubb og da også nkk. Vil gjerne bli medlem hos dere . Hvordan, siden jeg er i nkk.? Hilsen torild imingen

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE