Prøven på Bronsemerket
Kontaktperson er Rune rune.langaard@hotmail.com

Her er reglene under Bronseprøven:
Reglement for Bronsemerket

NKKs reglement for lydighetsprøver - Bronsemerket

BRONSEMERKEPRØVE

Norsk Kennel Klubs bronsemerket kan kun tildeles på prøver arrangert av Norsk
Kennel Klub eller medlemsklubber, og kan tildeles av autoriserte lydighetsdommere og av personer som av Norsk Kennel Klub er bemyndiget til dette. (Bemyndigede instruktører som er medlem i Norsk Kennel Klubs medlemsklubber.) Prøven er uoffisiell.

Øvelse 1: Visning av tenner

Koeffisient: 1 Maks poeng: 10

Kommando:

Ord eller tegn for ”bli”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Dommeren stiller seg ca. 5 meter fra ekvipasjen, med front mot denne, og spør om de er klare. Dommeren går så bort til ekvipasjen, føreren kommanderer hunden ”bli”, og dommeren skal nå kontrollere hundens bitt. Alle må prøves i denne øvelsen før eventuell videre deltagelse.

Dommeranvisning:

Ved karaktersetting av øvelsen, skal det tas hensyn til hundens allmenne oppførsel. Hund som viser aggressivitet, underkjennes og utvises. For å få en godkjent karakter er kravet at hundens bitt skal kunne kontrolleres på en normal måte, uten at hunden setter seg til motverge. Hund som av andre årsaker enn aggressivitet ikke tillater at hundens bitt kan kontrolleres, skal underkjennes i øvelsen, men ikke nødvendigvis bortvises.

Øvelse 2: Lineføring

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

Kommando:

Ord eller tegn for ”på plass”. Tillatt fra holdt og ved forandring av gangart.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Linen skal holdes i førerens venstre hånd. Hunden skal føres i fritt hengende line på førerens venstre side med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen bør inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.

Dommeranvisning:

Hver avvikelse som ekvipasjen gjør fra et ønsket mønster, skal komme til uttrykk i karakteren. En hund som hele tiden føres i stram line, eller som henger etter slik at den stadig må ”dras” fram, skal underkjennes i øvelsen. Treghet, manglende kontakt, ploging, skjeve holdter og bruk av ekstra kommandoer er feil. Ved karaktersetting skal slike feil ha oppmerksomhet.

Øvelse 3: Dekk fra holdt

Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

Kommando:

Ord eller tegn for ”på plass”, ”dekk” og ”utgangsstilling”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten. På ordre, gjør føreren holdt, kommanderer hunden til å dekke, og går deretter ca. 10 meter fra den liggende hunden. På ny ordre gjør fører helt om og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får deretter ordre om å gå inntil hunden, og på fornyet ordre kommanderer føreren hunden i utgangsstilling.

Dommeranvisning:

Bedømmelsen av øvelsen avsluttes når føreren har gjort helt om og holdt ca. 10 meter fra hunden. Neddekket er øvelsens hovedmoment, og karakteren skal gjenspeile hvor villig hunden er til å dekke og til å bli liggende rolig. Har ikke hunden lagt seg på 2 kommandoer underkjennes øvelsen, dekker ikke hunden på første kommando gis ikke høyere karakter enn 7. Reiser hunden seg eller setter seg opp, etter først å ha dekket, og det skjer før føreren har gjort helt om og holdt, gis ikke høyere karakter enn 5.
Ved bedømmelse av øvelsen skal utførelsen av fri ved foten også tillegges oppmerksomhet.

Øvelse 4: Innkalling fra sitt

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

Kommando:

Ord eller tegn for ”bli sittende” og ”på plass”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende, og på ny ordre går føreren ca. 15 meter fra hunden, og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle hunden inn til utgangsstilling.

Dommeranvisning:

Uvillighet i denne øvelsen skal medføre kraftig senking av karakteren.
Er ikke hunden kommet fram til føreren på 1 innkallingskommando, skal den ikke ha høyere karakter enn 8. Er hunden ikke kommet fram til føreren på 2 kommandoer, gis ikke høyere karakter enn 6. Er hunden ikke kommet fram til føreren på 3 innkallingskommandoer, underkjennes øvelsen. Forlater hunden plassen sin med mer enn 3 ganger sin egen kroppslengde før føreren har gjort helt om og holdt, underkjennes øvelsen. Forflytter hunden seg mindre enn 3 ganger sin egen kroppslengde, gis ikke høyere karakter enn 7. Starter hunden før kommando etter at fører har gjort helt om og holdt, gis ikke høyere karakter enn 7. En hund som reiser seg, eller legger seg uten å forflytte seg, før kommando for innkalling er gitt, gis ikke høyere karakter enn 8. Det skal legges stor vekt på at hunden velger korteste vei, og at den kommer i god fart.

Øvelse 5: Stå under marsj

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

Kommando:

Ord eller tegn for ”på plass” og ”stå”.

Utførelse:

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten til anvist sted hvor føreren kommanderer hunden til å stå under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på ordre helt om og holdt. På ordre går føreren tilbake og gjør helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På ny ordre går føreren inntil hunden og tar denne med seg til en ca. 3 meters marsj, og på ny ordre gjøres holdt.

Dommeranvisning:

Bedømmelsen av øvelsen avsluttes når føreren har gjort helt om og holdt, ca 10 meter fra hunden. Hunden skal raskt stoppe i stående stilling for å oppnå høyeste karakter. Stopper ikke hunden på 2 kommandoer underkjennes øvelsen, stopper ikke hunden på første kommando gis ikke høyere karakter enn 7. For å oppnå en godkjent karakter kreves det at hunden stanser innenfor en grense på 2 ganger sin egen kroppslengde, etter at føreren har gitt sin kommando. Hund som legger eller som setter seg, etter først å ha stoppet i stående stilling, gis ikke høyere karakter enn 5, om det skjer før føreren har gjort helt om og holdt. Ved bedømmelse av øvelsen skal utførelsen av fri ved foten også tillegges oppmerksomhet.

Øvelse 6: Enkelt dekk 1 minutt

Koeffisient: 4 Maks poeng: 40

Kommando:

Ord eller tegn for ”dekk”, ”bli liggende” og ”utgangsstilling”.

Utførelse:

Med hunden i utgangsstilling stilles ekvipasjen opp. På ordre skal føreren gi kommando for dekk og, på fornyet ordre, kommandere bli. Føreren forlater hunden ca. 15 meter og skal synlig for hunden stå vendt mot den i 1 minutt. Tiden starter når føreren står vendt mot hunden. Etter at tiden er ute beordres føreren til å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På fornyet ordre stiller føreren seg inntil hunden og får ordre om å kommandere hunden i utgangsstilling.

Dommeranvisning:

Hund som reiser seg eller setter seg opp før tiden for øvelsen er startet, underkjennes i øvelsen. Hund som reiser eller setter seg opp uten for øvrig å forflytte seg, når tiden er startet, gis ikke høyere karakter enn 5. Forutsetningen for å få en godkjent karakter er imidlertid at hunden ikke reiser eller setter seg opp før minimum halve tiden har gått. Forflytter hunden seg mindre enn 3 ganger sin egen kroppslengde, bjeffer eller piper, gis ikke høyere karakter enn 8. Forflytter hunden seg mer enn 3 ganger sin egen kroppslengde, underkjennes øvelsen om det skjer før tiden er ute. Skjer dette etter at tiden er ute, gis ikke høyere karakter enn 8.

Øvelse 7: Helhetsinntrykk

Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

Dommeranvisning:

Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under og mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer.

Maks poengsum: 180

Anmerkning:

Hvis en hund mislykkes i en øvelse, og dommeren mener at dette beror på en misforståelse, kan det tillates at ekvipasjen gjør øvelsen på nytt. For utførelse av øvelsene, se også på ”Generell deltagerinformasjon, og bedømmelseskriterier for LP-stevner”.

Generelle regler:

Deltagere

.

Enhver har rett til å melde på hund til utstilling dersom man ikke av NKK eller samarbeidende utenlandsk klubb (FCI) er fratatt denne rett. En person som er fratatt en slik rett, kan heller ikke fremføre hund til bedømmelse, og ikke være stevnefunksjonær.
Påmeldingen undertegnes av hundens registrerte eier, eller av den som overfor arrangøren sannsynliggjør sin rett til å stille ut hunden. Forholdene skal, så langt som mulig og uten at det går ut over praktiseringen av gjeldende regler, legges til rette slik at funksjonshemmede kan delta.
Overskrider deltakerantallet det en dommer kan bedømme, kan klassen deles mellom flere dommere.
Hunder som på utstillingen eller stevnet viser uakseptabel oppførsel ved å vise aggressivitet, gjøre utfall eller på annen måtet opptrer truende mot mennesker og/eller andre hunder kan bortvises fra utstillings-/stevneområdet av utstillingens leder.
Konflikt mellom utstillere er arrangøren uvedkommende. Arrangør er ansvarlig og selv økonomisk ansvarlig for så vel resultat som prinsipielle problemer oppstått på grunn av arrangementets tekniske detaljer.

Utstillerens plikter og ansvar

3.1 Hundens identitet

Arrangør kan når som helst gjennomføre kontroll av hunders id-merking.

3.2 Ansvar

Utstilleren er ansvarlig for sin(e) hund(er). Ansvaret omfatter også å fjerne etterlatenskaper (avføring) etter hunden på utstillingsområdet og tilliggende områder, så som parkeringsplasser og på veien mellom parkering og hall/utstillingsområdet samt ansvar for eventuell skade forårsaket av hunden i forbindelse med utstillingen.
Valper under 4 mnd får ikke medtas inn på utstillingsområdet.
Nær familie/samboer av dommer eller øvrig ringpersonell, kan ikke fremvise hund til bedømmelse i samme ring.

3.3 Tilsyn

Utstiller plikter å føre tilsyn med sin(e) hund(er), også kontroll og tilsyn med hund i bur.

3.5 Påvirkning

Det er forbudt ved bedømmelsen å:
- forsøke å ødelegge for andre deltakende hunder
- åpenlyst påvirke hund ved hjelp av person utenfor ringen.
Alle henvendelser fra utstiller til dommer, skal skje via ringsekretær så lenge bedømmelsen pågår.

3.7 Klandre dommer

Det er ikke tillatt i noe forum å klandre dommer eller åpenlyst kritisere dommerens bedømmelse.

Forseelser

Brudd på ovenstående regler, oppførsel i strid med god skikk og til sjenanse for andre, kan medføre innrapportering til NKK og føre til tap av premie og/eller utelukkelse av deltakelse på utstilling, prøve eller stevne.

Dommeravgjørelsen

Dommeravgjørelser er endelige. Enhver avgjørelse som dommeren gjør i forhold til kvalitetsbedømmelse, premiering og plassering er endelig og kan ikke endres.
Deltagere kan således ikke protestere mot dommerens bedømning og frie skjønn

Det er flere regler ang lydighetsprøve, men overnevnte er dem som er mest aktuelt for oss i Bronseprøven.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.02 | 07:50

Hei Kristin. Kursene blir holdt på Torpomoen.
Mvh
Rune

...
02.02 | 16:38

Hei. Vi får valp om et par dager (lundehund) og kunne tenke oss et valpekurs. Vi bor i Hemsedal. Hvor foregår valpekursene deres?
Vennlig hilsen
Kristin Devor

...
02.01 | 17:38

Velg Hallingdal hundeklubb på «min side» på nkk.no. Du får da krav om medlemsavgift kun til oss, så lenge du betaler grunnkontigent nkk allerede.

...
02.01 | 14:15

Hei. Er medlem av øvre numedal h.k. shetland sheepdog klubb og da også nkk. Vil gjerne bli medlem hos dere . Hvordan, siden jeg er i nkk.? Hilsen torild imingen

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE